Моля, въведете вашето потребителско име и парола.
Изчакайте зарежда се ..
Изчакайте зарежда се ..

Поликомп ЕООД

Политика за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

КОИ СМЕ НИЕ?
Идентификация на администратора на лични данни: ПОЛИКОМП ЕООД (наричано оттук нататък ПОЛИКОМП) е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, ЕИК 107052730, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Николаевска № 48, представлявано от Иван Божинов, в качеството му на Управител, и е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ПОЛИКОМП ЕООД УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.
Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички лични данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни политики.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, обработвани от ПОЛИКОМП във връзка с неговите бизнес отношения, включително:
 • какви лични данни събираме за Вас;
 • каква е целта на тяхното обработване;
 • за какъв срок съхраняваме личните данни;
 • с кого споделяме Вашите лични данни;
 • описва детайли относно обработване на лични данни на физически лица, свързани с наши бизнес партньори (служители и представители на наши бизнес партньори и други физически лица, свързани с наши бизнес партньори);
 • какви са Вашите права относно личните Ви данни.

С тази Политика за поверителност ПОЛИКОМП ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:
 • Прочетете тази Политика и я проверявайте редовно.
 • Ако сте в договорни отношения с нас или ако сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор/служител и/или представител на наш бизнес партньор или друго физическо лице, свързано с наш бизнес партньор, бихте могли (ако имате право и възможност за това) да проверите съдържащите се в договори и други документи условия - те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви. Ако желаете, за тази цел бихте могли да се обърнете към съответния бизнес партньор, с който сте свързани (респективно към Ваш колега, към чиито функции спадат тези въпроси).
 • Обърнете внимание и на допълнителната информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.
 • Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да имате правно основание за това. Също така, преди да ни предоставите данни на трето лице следва да го информирате, че ще предоставите данните му на нас, както и да го уведомите за начина, по който ще обработваме данните му, и да го уведомите за настоящата Политика.
 • Молим да ни уведомете, в случай че има промяна, грешка или непълнота във Ваши данни, които ние обработваме.
 • Предоставяйки ни данни, Вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 (осемнадесет) години.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?
„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ПОЛИКОМП ЗА ВАС?
За да предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, ПОЛИКОМП събира определена информация за Вас:
 • име, телефон, електронна поща, други данни за контакт, населено място, организация - при попълване на някоя от формите (за контакт, за регистрация) на Интернет сайта на Поликомп www.polycomp.bg (Интернет сайта на Поликомп);
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате Интернет сайта на Поликомп - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате Интернет сайта на Поликомп;
 • бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Относно данните на физически лица, свързани с наши бизнес партньори, моля, вижте специалния раздел „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С НАШИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ (СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДРУГИ)” по-долу.

ДЛЪЖНИ ЛИ СТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
При всички положения, ако не ни предоставите лични данни, които сме поискали, то би могло да не успеем да осъществим една или повече от целите на обработване, описани в настоящата Политика. В някои случаи, предоставянето на лични данни би могло да е законово и/или договорно изискване (в тези случаи, ако данните не бъдат предоставени, биха могли да настъпят съответните последици, предвидени в закона или в договора). Възможно е предоставянето на определени лични данни да е изискване, необходимо за сключването на договор (в тези случаи, ако не се предоставят тези данни, не би могъл да се сключи съответния договор).

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ПОЛИКОМП ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. Ако сте физическо лице, с което сме сключили договор или е налице Ваше искане във връзка с бъдещо сключване на договор, то ПОЛИКОМП обработва Ваши данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори или за предприемане на стъпки преди сключването на договор.

В някои случаи ПОЛИКОМП обработва лични данни след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни би могло да бъде предоставено например чрез маркиране на съответно поле (поставяне на отметка) за съгласие на Интернет сайта или мобилното приложение на Поликомп, чрез писмена декларация-съгласие при посещение на място в наш офис или по друг начин. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено както е описано по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“.
ПОЛИКОМП би могло обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както и ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
ПОЛИКОМП може да обработва лични данни и в случай че то или трета страна има легитимен интерес за това (освен когато пред този интерес преимущество имат интересите или основните права и свободи на физическото лице, които изискват защита на личните данни).

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ваши лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си (договорни или законови), както и за изпълнението на други цели, включително, но не само:
 • за да се упражняват правата и/или да се изпълняват задълженията по сключени договори (това би могло да е договор между Поликомп и Вас или договор между Поликомп и негов бизнес партньор, с който сте свързани) и/или за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на такива договори;
 • за да направим възможна поръчката на продукти/услуги чрез Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп;
 • за да предоставим достъп до Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп. В тази връзка, бихме могли да показваме съдържание, което е относимо и персонализирано (спрямо Вас или наш бизнес партньор, с който сте свързани) и ограничено спрямо заложените критерии;
 • за да отговорим на Ваши запитвания, мнения, препоръки и/или други съобщения;
 • за да Ви изпращаме/предоставяме определена информация във връзка с отношенията ни с Вас или с наш бизнес партньор;
 • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • за да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо нас.

ПО КАКЪВ НАЧИН СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
ПОЛИКОМП събира лични данни най-често по следните начини:
 • чрез попълване на форми за регистрация на Интернет сайта на Поликомп;
 • чрез предоставяне на Ваши данни от други лица - например когато наши бизнес партньори ни предоставят данни за контакт и други необходими данни за физически лица, свързани с тях (служители, представители и други);
 • чрез попълване на формуляри и декларации. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма или във форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител от Поликомп;
 • чрез посещение и използване на онлайн платформата за поръчки/Интернет сайта на Поликомп;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на Интернет сайта на Поликомп;
 • чрез обработка на информация за IP адрес, бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?
В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и приложимите законови изисквания.
Ако обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, ние ще продължим да обработваме данните за срока, за който е дадено съгласието, или докато оттеглите съгласието (освен ако след това приложим друго основание за обработване). Независимо от това, бихме могли да прекратим обработването въз основа на съгласие и по-рано, ако преценим, че вече данните не са ни необходими за съответните цели или по други причини (например, за да не нарушаваме приложимото законодателство).
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува друго основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. В такъв случай, от нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените носители, съдържащи личните Ви данни.
Ако обработваме личните Ви данни въз основа на легитимни интереси, Поликомп ще обработва данните Ви докато има съответен легитимен интерес. Ако обработваме данните Ви въз основа на легитимен интерес и Вие възразите срещу обработването на данните Ви, Поликомп следва да прекрати обработването им, освен ако:
 • докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви;
 • обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Ако обработваме личните Ви данни, за да спазим наше законово задължение, ние ще продължим да ги обработваме за срока, който е необходим, за да спазим законовото задължение (освен ако след това не приложим друго правно основание).

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ.
Възможно е ПОЛИКОМП да разкрие личните Ви данни на следните лица:
 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с Интернет сайта на Поликомп;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • застрахователни и презастрахователни дружества по кредити и кредитни линии, отпускани от ПОЛИКОМП;
 • адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • трети лица - дружества за събиране на вземания;
 • контрагенти на Поликомп за изпълнение на задължения, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, инкасо, печатни услуги, маркетинг и други;
 • на наши доставчици – когато им предаваме Ваши данни за контакт с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация.
Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Личните Ви данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и не се предават в други държави („трети държави”), също не се предават на международни организации. Ако се наложи предаване на данни в „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази трета държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи”, договорени с получателя, или на други подходящи/приложими гаранции. Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация при поискване (включително как може да се запознаете със съответните текстове/документи, гарантиращи защитата на данните Ви).

ПРОФИЛИРАНЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“.
Интернет сайтът на Поликомп използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката за бисквитки, натиснете тук

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С НАШИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ (СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ДРУГИ).
Ако Вие сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор (негов служител, представител или друго лице), следва да знаете и разбирате как Поликомп обработва Вашите лични данни във връзка с отношенията между Поликомп и съответния бизнес партньор (дилър, доставчик и др.).
Често събираме данните Ви от самите Вас. В някои случаи може да получим Ваши данни от Ваши колеги или от други лица, свързани със съответния бизнес партньор. Бихме могли да получим Ваши данни и от публично достъпна информация в търговски регистър и/или от Интернет сайт на наш бизнес партньор, за който работите или с който сте свързани по друг начин. Най-често имаме следните данни за Вас: имена, имейл, телефон, други данни за контакт, Ваша комуникация с нас (напр. по имейл).
Поликомп обработва данните Ви на следните основания:
 • Основание „легитимни интереси” (чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните). Това биха могли да бъдат легитимни интереси на Поликомп и/или легитимни интереси на съответния бизнес партньор, както следва:
  • за упражняване на правата и/или изпълнение на задълженията по сключени договори между Поликомп и съответния бизнес партньор;
  • за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на договор между Поликомп и съответния бизнес партньор;
  • за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на договор между Поликомп и съответния бизнес партньор;
  • за да предостави Поликомп достъп до своя Интернет сайт и мобилното приложение. В тази връзка Поликомп би могло да показва съдържание, което е относимо и персонализирано (спрямо наш бизнес партньор, с който сте свързани) и ограничено спрямо заложените критерии;
  • за да се предприемат стъпки във връзка със сключването на договор между Поликомп и съответния бизнес партньор;
  • предаване на данни за контакт към доставчици на Поликомп – с цел съответният доставчик да осъществи комуникация с Вас, касаеща обучения, събития и/или маркетингова информация;
  • с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • за да Ви изпраща Поликомп информация във връзка с отношенията между Поликомп и негов бизнес партньор, с който Вие сте свързани;
  • основанието „легитимен интерес” не се прилага относно изпращането на информация, за което сме предвидили, че ще използваме основанието „съгласие”. Моля, вижте по-долу за кои случаи сме предвидили, че ще прилагаме основание „съгласие”.
 • Основание „съгласие” (чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните). Използваме това основание във всички случаи, в които сме Ви уведомили, че съгласието представлява основание за обработване на Ваши лични данни.
Във всички случаи, при които сме предвидили основание „съгласие”, Вие имате право напълно свободно да прецените дали да дадете съгласието си или не. Освен това, ако сте дали съгласие, Вие ще имате право да го оттеглите по всяко време, като това няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Можете да оттеглите дадено от Вас съгласие по начините, посочени по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“.
 • Основание „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Поликомп” (чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните). Това се отнася например за данни, съдържащи се в счетоводни документи, данни, съхранявани за данъчни цели и т.н.
Ако сте физическо лице, свързано с наш бизнес партньор - ДИЛЪР (Купувач), прочетете внимателно и следната допълнителна информация, приложима спрямо Вас: В допълнение към информацията, която Поликомп предоставя чрез Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп, същото осъществява и търговска комуникация с Дилъра чрез физически лица, свързани с дилъра (негови служители, представители и други). Ако Вие сте такова лице, Поликомп може да използва Ваши данни за контакт, с които разполага, като ще се ръководи от договорните отношения със съответния Дилър (с който сте свързани), от неговите интереси, както и от интересите на Поликомп. Така Вие обикновено ще получавате и участвате активно в следната комуникация:
 • Комуникация, за която използваме основание „легитимен интерес”:
  • Комуникация по активиране, промяна и други въпроси, свързани с Вашия потребителски профил (ако имате такъв) в Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп.
  • Комуникация по активиране, промяна и други въпроси, свързани с потребителския профил на Дилъра (ако той има такъв профил) в Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп - в случаите, в които Вие управлявате този профил.
  • Комуникация, свързана с направени от Дилъра поръчки, рекламации, отправени въпроси/искания и други въпроси, свързани с конкретни продажби/сделки, осъществявани от Поликомп към Дилъра.
  • Комуникация, свързана с Вашата длъжност и роля при Дилъра, например с плащания и осчетоводяване - ако Вие сте част от финансово-счетоводния екип на Дилъра.
  • Всякаква друга комуникация, с изключение на комуникацията, за която използваме основанието „съгласие”.
Ако Вие не желаете да получавате комуникация, за която използваме правно основание „легитимен интерес”, то бихте могли да заявите това пред Поликомп (да упражните правото си на възражение) като се свържете с нас, както е посочено по-долу в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?“. Преди да направите това, Ви препоръчваме да обсъдите този въпрос с Дилъра, с който сте свързани, защото той може да изисква от Вас да получавате съответна комуникация, с оглед на договора/отношенията му с Поликомп. Ако въпреки всичко Вие направите пред нас такова възражение за получаване на комуникация, то ние имаме следните права:
  • да удовлетворим Вашето искане;
  • да не удовлетворим Вашето искане, защото преценяваме, че нашите легитимни интереси или легитимните интереси на Дилъра, с който сте свързани, имат преимущество пред Вашето искане. За да направим тази преценка, може да решим да се свържем с Дилъра, за да обсъдим изявено от Вас искане за неучастие в такава комуникация.
 • Комуникация, за която използваме основание „съгласие”:
Ще осъществяваме определени видове комуникация с Вас, само ако сме получили Вашето съгласие за това. Това се отнася за комуникация относно: промяна на цени на продукти; нови продукти; промяна на характеристики на продукти; абонамент за бюлетини; рабатни програми; покани за обучения и семинари; промоции на продукти; други видове комуникация, за които изрично сме Ви уведомили, че се извършват, само ако разполагаме с Вашето съгласие.
Можете да дадете съгласието си за всеки от горепосочените видове комуникация като отметнете (маркирате) съответното поле за съгласие при регистрацията/активирането на Ваш потребителски профил (потребителски профил, управляван от Вас) в Интернет сайта и/или мобилното приложение на Поликомп или по-късно в самия потребителски профил. Моля, уверете се, че никой друг няма достъп до настройките за съгласие относно комуникация с Вас и че само Вие ги управлявате. Също така, Вие нямате право да променяте настройките за комуникация между нас и други лица (например в потребителски профил, който не е Ваш). Данните, които ни предоставяте във връзка с даваното от Вас съгласие (например имейл за контакт), следва да са Ваши, а не на други лица. Уведомяваме Ви, че ние ще считаме, че настройките/съгласията за комуникация с Вас са направени от самите Вас. Затова молим да не разкривате паролата си за достъп до потребителския профил на други лица и да ни уведомите незабавно, ако заподозрете или узнаете, че друго лице е дало или оттеглило съгласие за обработване на Ваши данни вместо това да е направено от Вас. При дадено съгласие от Ваша страна за даден вид комуникация, ние ще използваме данните Ви за контакт от Вашия потребителски профил, както и Ваши данни за контакт, получени по други начини. Вашето съгласие може да бъде оттеглено, както е посочено в раздел „КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?” от настоящата Политика.
В някои случаи би могло да осъществяваме автоматизирано обработване на Ваши лични данни – автоматична комуникация с Вас във връзка с просрочeни задължения на бизнес партньора ни, с който сте свързан; автоматична комуникация, за която използваме основанието „съгласие“ (по-горе е посочено в кои случаи използваме това основание); автоматична комуникация във връзка с направени поръчки; автоматична комуникация във връзка с активирането, съществуването и/или администрирането на потребителски профил на Интернет сайта и/или мобилното приложение на Поликомп.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
При спазване на българското и европейското законодателство относно защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата данните, можете да упражните следните права:
 • правото на достъп до личните данни, които ПОЛИКОМП обработва за Вас;
 • правото да искате от ПОЛИКОМП коригиране/допълване, в случай че установите неточности, непълноти (като се имат предвид целите на обработването) или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • правото да искате ограничаване на обработката на лични данни в определените от законодателството случаи;
 • правото да искате изтриване на личните Ви данни от ПОЛИКОМП, в случай че са налице условия за това;
 • правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни в определените в законодателството случаи;
 • правото по всяко време да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработване на Ваши данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 • правото да отправите искане за преносимост на личните Ви данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да прехвърлим Ваши лични данни на друг администратор (в определените в законодателството случаи);

За повече информация относно горепосочените права, моля, вижте следващия раздел „КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?”.
Можете да упражните всяко от горепосочените права, като се свържете с нас на имейл: dataprivacy@polycomp.bg или адрес: гр. София, ул. Боян Дамянов № 9.
В някои случаи са приложими и следните допълнителни възможности за упражняване на правата Ви:
 • ако в изпратено до Вас съобщение е налична опцията unsubscribe (или подобна), бихте могли да се откажете от този вид комуникация като последвате опцията unsubscribe (или подобна). В такъв случай ще се счита, че оттегляте дадено от Вас съгласие за комуникация (ако използваме основанието „съгласие”) или че сте възразили срещу определен вид комуникация (ако използваме основанието „легитимен интерес”);
 • лицата с потребителски профил в Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп имат следните допълнителни възможности за упражняване на някои от правата си:
  • те могат да преглеждат лични данни, попълнени в потребителския им профил, както и евентуално да променят паролата си за достъп като използват функционалностите в потребителския си профил;
  • ако са дали съгласие чрез отмятане/маркиране на съответно поле за съгласие (при регистрацията/активирането на своя потребителски профил или чрез самия потребителски профил), лицата имат право да оттеглят съгласието си по всяко време като премахнат съответната отметка/маркиране в техния потребителски профил на Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп.
При подаване на искане за упражняване на някое от правата Ви, ние ще уважим искането, ако преценим, че следва да го направим от гледна точка на приложимото законодателство.
Ако са налице промени, грешки, неточности и/или непълноти в личните Ви данни, молим да ни уведомявате за това, както и да коригирате и/или допълвате данните си в своя потребителски профил (ако имате такъв) на Интернет сайта и/или мобилното приложение на Поликомп. Молим да ни уведомите незабавно, ако заподозрете или узнаете, че е осъществен нерегламентиран достъп до Ваш потребителски профил.

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?
 • Право на достъп до личните данни: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така - да получите достъп до данните и определена информация, свързана с тях. Освен това, Вие имате право да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.
 • Право на изтриване, коригиране/допълване, ограничаване на обработването: право да поискате от Поликомп да изтрие, коригира/допълни или ограничи обработването на Ваши лични данни.
 • Право на възражение: вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание „легитимен интерес”
 • Право на преносимост: когато обработването на лични данни става по автоматизиран начин, Вие имате правото да получите отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на Поликомп, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат. Когато това е технически осъществимо, Вие имате право на пряко прехвърляне на личните данни към друг администратор. Това право следва да се прилага, когато Вие сте предоставили личните си данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради задължение по договор, по който Вие сте страна. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на друго правно основание. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Вашето право да предавате или получавате отнасящи се до Вас лични данни не поражда задължение за Поликомп, като администратор, да възприема или поддържа технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право да отправите жалба до надзорен орган: в случай че смятате, че обработването на Ваши данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните и/или друго приложимо законодателство относно защитата на данните, Вие имате право да сезирате надзорен орган за това. В България този орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg;
  Интернет страница: www.cpdp.bg. Вие имате право да сезирате надзорния орган до изтичането на определени срокове. При нарушаване на правата Ви по законодателството относно защитата на личните данни, Вие също така имате право да обжалвате действия и актове на Поликомп по съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
Поликомп има право да променя настоящата Политика за поверителност по всяко време. При промени в Политиката за поверителност, на Интернет сайта и мобилното приложение на Поликомп ще бъде публикувана нейна актуализирана версия, съдържаща направените промени.
Ако се изисква от приложимото законодателство или ако преценим за необходимо, ние ще отправим до Вас уведомление по подходящ начин (например по имейл) за извършените промени в настоящата Политика за поверителност. В допълнение, бихме могли да Ви уведомим за промени в настоящата Политика за поверителност като поставим съобщения за това в офисите и/или на Интернет сайта на Поликомп.
С оглед на промените, ще можете да преустановите използването на някои или всички услуги (ако това е възможно и допустимо в конкретния случай от гледна точка на закона, сключени договори и т.н.) и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Текущата актуализация на Политиката за поверителност влиза в сила от 14.02.2022 г. От тази дата Политиката за поверителност се прилага за всички съществуващи и бъдещи отношения и всяко съществуващо и бъдещо обработване на лични данни, осъществявано от Поликомп.
=================================